ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

* กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว
เงื่อนไขการให้บริการ


     * สมาชิกสามารถใช้บริการฝากขายและ/หรือฝากเช่าได้เฉพาะโครงการของบริษัทศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่สร้างเสร็จแล้วเท่านั้น โดยการใช้บริการต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชน

     * เว็บไซต์นี้จัดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ต่อลูกค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนในการใช้บริการ หากมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดแอบอ้าง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการฉ้อโกงกันเกิดขึ้น โดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้นให้กลุ่มสมาชิกและผู้ใช้บริการพิจารณาและไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนในการใช้บริการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวสมาชิกและผู้ใช้บริการเอง

     * ข้อมูลเนื้อหา ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ ได้ถือว่าข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ เป็นกรรมสิทธิ์ของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิห้ามมิให้สมาชิกและผู้ใช้บริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือนำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

     * สมาชิกและผู้ใช้บริการต้องยอมรับกฎระเบียบ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆของเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้สมาชิกและผู้ใช้บริการส่ง จดหมายลูกโซ่, จดหมายขยะ หรือการโฆษณาเชื้อเชิญทุกรูปแบบให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริกาท่านอื่น

     * สมาชิกและผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้เว็บไซต์ และการให้บริการใดๆ ของเว็บไซต์ไปกระทำการเพื่อ วัตถุประสงค์อื่น ไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกเหนือจากการฝากขายและ/หรือฝากเช่า

     * ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไข เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อันนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยจะพิจารณาเนื้อหาของสมาชิกและผู้ใช้บริการ โดยเนื้อหาต้องมุ่งเน้นในการให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของสินค้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการให้กับสมาชิกและผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ

     * ทางบริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการเท่านั้น ห้ามสมาชิกหรือผู้ใช้บริการแอบอ้างทรัพย์สินของบุคคลอื่น เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีของประชาชน

     * หากมีสมาชิกท่านใดพบว่าประกาศใด ที่เข้าข่ายหลอกลวงหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย โปรดแจ้ง 1720 โดยด่วนเพื่อเราจะได้ทำการตรวจสอบและลบการประกาศนั้นๆ ออก

     * ระยะเวลาในการลงประกาศจะมีอายุ 90 วันนับตั้งแต่วันที่ลงประกาศโดยระบบจะทำการลบประกาศหลังจากถึงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่จะให้้สมาชิกได้อัพเดตความเคลื่อนไหวของบ้านหรือห้องชุดของท่านที่ได้ลงประกาศไว้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอีกด้วย

     * หากระบบของเว็บไซต์มีข้อผิดพลาดจนทำให้ข้อมูลสูญหาย ทางศุภาลัยจะไม่รับผิดชอบ แต่สมาชิกสามารถลงประกาศได้อีกครั้ง
ส่งประกาศนี้ให้เพื่อน

อีเมลล์ผู้ลงประกาศ